(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာမှရရှိထားသော ဘဏ္ဍာငွေများအား အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့လျာထားတင်ပြခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေများဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်များ

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာမှရရှိထားသော ဘဏ္ဍာငွေများအား အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အသုံးပြုရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့လျာထားတင်ပြခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေများဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်များ

More Tags