ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမှု (10-5-2022 ရက်နေ့အထိ)


အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ           -   24,329,862

(Cumulative fully vaccinated people)

တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ                  -    6,664,513

(Cumulative one dose vaccinated people)

ထပ်ဆောင်းထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ           -    1,665,569

(Cumulative booster dose vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်း                 -  30,994,375

(Cumulative vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်အကြိမ်ရေစုပေါင်း               -   56,989,806

(Cumulative vaccinated doses)

 

 

 
 

More Tags