ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမှု (19-10-2021 ရက်နေ့အထိ)


အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ         -    4,984,335

(Cumulative fully vaccinated people)

တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ                  -    7,018,865

(Cumulative one dose vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်း                    -   12,003,200

(Cumulative vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်အကြိမ်ရေစုပေါင်း                -   16,987,535

(Cumulative vaccinated doses)

 

 

 
 

More Tags