ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမှု (16-10-2021 ရက်နေ့အထိ)


အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ         -    4,574,418

(Cumulative fully vaccinated people)

တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ                  -    6,648,867

(Cumulative one dose vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်း                    -   11,223,285

(Cumulative vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်အကြိမ်ရေစုပေါင်း                -   15,797,703

(Cumulative vaccinated doses)

 

 

 
 

More Tags