ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမှု (21-9-2021 ရက်နေ့အထိ)


အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ         -    3,583,549

(Cumulative fully vaccinated people)

တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ                     -    2,575,487

(Cumulative one dose vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်း                    -    6,159,036

(Cumulative vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်အကြိမ်ရေစုပေါင်း                -    9,742,585

(Cumulative vaccinated doses)

 

 

 
 

More Tags