(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန CERP ရန်ပုံငွေအသုံးပြု၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖြင့် ဝယ်ယူမည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအတွက် နောက်ဆက်တွဲ တင်ဒါအောင်စာရင်း (12-11-2020)

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန CERP ရန်ပုံငွေအသုံးပြု၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖြင့် ဝယ်ယူမည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအတွက် နောက်ဆက်တွဲ တင်ဒါအောင်စာရင်း (12-11-2020)

More Tags